برامج علميّة ومحاضرات
Location
Lecture/Conference
Date
2022
LAU Medical Center-Rizk Hospital, Auditorium D & Online
May 12 -13
Zoom Platform
May 10
Online
March 20

Congrés de SIDIIEF: Créer de la Santé la Force du savoir Infirmier: Appel à communications

Jan 10-April 22